Отворени сервис образовања · info@oso.rs

Отворени сервис образовања (ОСО) представља комуникациону платформу која омогућава праћење онлајн (online) наставе од петог до осмог разреда основне школе. Ова мултимедијална платформа садржи видео лекције и туторијале. Сви садржаји су усклађени са наставним планом и програмом које прописује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Ученицима и родитељима који желе да надгледају наставни процес, омогућено je бесплатно праћење часова и наставних јединица посредством рачунара или мобилних телефона.

У кризним околностима када се васпитно-образовни рад реализује изван школа, а настава одвија ''на даљину'' посредством телевизије и снимљених часова, ова интернет платформа својим садржајима значајно доприноси успешнијој реализацији наставног процеса и досезању предвиђених исхода учења.

ОСО је комуникациона платформа коју развија издавачка кућа Школа плус из Београда. Паралелно са овим пројектом, стручни тим ове издавачке куће ради и на развијању система учења C/KA. Овај систем учења у основи садржи три појма КОМУНИЦИРАЊЕ, ЗНАЊЕ И СПОСОБНОСТИ (појмови изведени из енглеских речи: communication, knowledge i ability), и почива на њиховом делотворном повезивању и примени у педагошком комуницирању.

Систем учења C/КА усмерен је ка исходима учења, а њих је, поред осталог, тешко досегнути без одговарајућих ''алата''. Сажимајући исходе учења из различитих предмета у основној школи у кључна питања и одговоре на њих у форми комплета тестова, симболички названих EASY START, идејни утемељивачи овог система учења, отворили су пут ка примени нових интерактивних метода учења и унапређењу педагошког комуницирања на релацији НАСТАВНИЦИ-УЧЕНИЦИ-РОДИТЕЉИ.

Детаљније о систему учења C/KA и EASY START тестовима за проверу знања можете погледати на сајту издавачке куће Школа плус


5. разред

Математика 5

1. СКУПОВИ
 • 1.1. Приказивање скупова, подскуп, једнакост скупова
 • 1.2. Скуповне операције (пресек, разлика, унија)
 • 1.3. Осврт на скуп природних бројева N и скуп N0
 • 1.4. Изрази с променљивом
2. ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ
 • 2.1. Права, дуж, полуправа, раван, полураван
 • 2.2. Полураван, изломљена линија. Област
 • 2.3. Кружна линија (кружница) и круг. Кружница и права, тангента кружнице
3. ДЕЉИВОСТ БРОЈЕВА
 • 3.1. Једнакост a = b ∙ q + r
 • 3.2. Дељивост декадном јединицом
 • 3.3.1. Дељивост бројем 2
 • 3.3.2. Дељивост бројевима 4 и 5
 • 3.3.3. Дељивост бројевима 4 и 5 Примери
 • 3.4. Дељивост бројевима 3 и 9
 • 3.5. Прости и сложени бројеви. Растављање на просте чиниоце
 • 3.6. Заједнички делилац. Највећи заједнички делилац
 • 3.7. Заједнички садржалац. Најмањи заједнички садржалац
4. УГАО
 • 4.1. Централни угао. Преношење углова. Упоређивање углова
 • 4.2. Мерење углова. Сабирање и одузимање углова. Комплементни и суплементни углови
 • 4.3. Суседни, упоредни и унакрсни углови
 • 4.4. Паралелне праве, сечица. Углови које оне одређују. Углови са паралелним крацима
5. РАЗЛОМЦИ
 • 5.1. Појам разломака облика a/b (а, b из N)
 • 5.2. Проширивање и скраћивање разломака
 • 5.3. Упоређивање разломака
 • 5.4. Децимални запис разломка
 • 5.5. Превођење децималног записа разломка у запис a/b
 • 5.6. Проценат
 • 5.7. Придруживање тачака бројевне полуправе разломцима
 • 5.8. Сабирање и одузимање разломака једнаких именилаца
 • 5.9. Сабирање и одузимање разломака различитих именилаца
 • 5.10. Сабирање и одузимање децималних бројева
 • 5.11. Својства сабирања разломака
 • 5.12. Изрази са сабирањем и одузимањем разломака
 • 5.13. Решавање једначина са сабирањем и одузимањем разломака
 • 5.14. Решавање неједначина са сабирањем и одузимањем разломака
6. ОСНА СИМЕТРИЈА
 • 6.1. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре
 • 6.2. Симетрала дужи. Примена
 • 6.3. Симетрала угла
7. МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ РАЗЛОМАКА
 • 7.1. Множење разломака природним бројем
 • 7.2. Множење разломака
 • 7.3. Основна својства множења разломака
 • 7.4. Дељење разломака природним бројем
 • 7.5. Дељење разломака
 • 7.6. Множење и дељење децималног броја декадном јединицом
 • 7.7. Множење децималних бројева
 • 7.8. Заокругљивање бројева
 • 7.9. Дељење децималног броја природним бројем
 • 7.10. Дељење децималног броја децималним бројем
 • 7.11. Бројевни изрази
 • 7.12. Једначине облика а* x=b
 • 7.13. Једначине облика x/a=b
 • 7.14. Једначина облика a/ x=b
 • 7.15. Неједначине облика a* x<b
 • 7.16. Неједначине облика x/a<b
8. АРИТМЕТИЧКА СРЕДИНА. РАЗМЕРА. ПОЈАМ ЗАПРЕМИНЕ.
 • 8.1. Аритметичка средина
 • 8.2. Размера
 • 8.3. Појам запремине. Запремина квадра

Српски језик 5

1. БИСЕРИ РЕЧИ
 • Шаљива народна приповетка Еро с онога свијета
 • Врсте речи
 • Епска народна песма Свети Саво
 • Народна новела Дјевојка цара надмудрила
 • Именице (врста, род и број именица)
 • Именице; појам деклинације
 • Епска народна песма Женидба Душанова (одломак)
 • Придеви (врста, род и број придева; промена придева по падежима)
 • Придеви: поређење (компарација);правопис - писање присвојних придева;писање речце не уз придеве и нај у суперлативу
 • Именичке заменице (личне заменице; лична заменица себе, се)
 • Именичке заменице (неличне заменице); Правопис - писање заменице Ви; писање одричних заменица с предлозима
 • Народна бајка Биберче
 • Глаголи: правопис - писање речце не уз глаголе
 • Лирска народна песма – Вила зида град
 • Избор из лирске народне поезије
2. ВУК У СВОМ И НАШЕМ ВРЕМЕНУ
 • Вук Стефановић Караџић Житије Ајдук Вељка Петровића (одломак)
 • Бројеви: правопис - писање бројева
3. МАГИЈА ПОЕТСКЕ РЕЧИ
 • Милован Глишић Прва бразда
 • Реченични чланови
 • Именски предикат
 • Иван Цанкар Десетица
 • Правопис-Тачка са запетом
 • Стеван Раичковић Прича о лопти
 • Иво Андрић Мостови (одломак)
 • Атрибут
 • Јован Јовановић Змај Песма о песми (одломак)
4. ИГРАРИЈЕ, МАШТАРИЈЕ
 • Апозиција
 • Бранко Ћопић Поход на Мјесец
 • Милован Витезовић Шешир професора Косте Вујића (одломак)
 • Номинатив
 • Генитив
 • Добрица Ерић Вашар у Тополи (одломак)
 • Датив
 • Гроздана Олујић Небеска река
 • Данило Киш Дечак и пас (одломак)
 • Акузатив
 • Вокатив
 • Стеван Сремац Чича Јордан (одломак)
 • Бранко Радичевић Ђачки растанак
 • Инструментал
 • Локатив
 • Никола Тесла Моји изуми (одломак)
 • Објекат (прави и неправи)
 • Антон Павлович Чехов Шала
 • Жил Верн 20 000 миља под морем (одломак)
 • Глаголски род
 • Глаголски вид
5. ПО ЗЕМЉИ МОРЕ СРМЕ РАЗЛИЛО СЕ
 • Душан Васиљев Домовина
 • Инфинитив
 • Мирослав Антић Шашава песма
 • Презент
 • Војислав Илић Зимско јутро
 • Радни глаголски придев
 • Перфекат
 • Футур први
 • Десанка Максимовић Покошена ливада
 • Прилози
 • Предлози
 • Јован Дучић Поље
 • Стеван Раичковић Лето на висоравни
 • Језичка култура - акценат
6. ДРАМСКЕ МАЈСТОРИЈЕ
 • Бранислав Нушић Кирија (одломак)
 • Узвици: правопис - писање узвика
 • Душан Радовић Капетан Џон Пиплфокс (одломци)
 • Речце
 • Везници
 • Вест

6. разред

Српски језик 6

1. ЗЛАТНА СТИХА ВЕЧНИ СЈАЈ
 • Песме Косовског круга - Цар Лазар и царица Милица
 • Гласови
 • Подела гласова по звучности
 • Кнежева вечера
 • Подела сугласника по месту изговора
 • Смрт мајке Југовића
 • Гласовне промене - једначење сугласника по звучности
 • Косовка девојка
 • Једначење сугласника по месту изговора
 • Непостојано А
 • Марко Краљевић укида свадбарину
 • Палатализација
 • Марко Краљевић и Мина од Костура
 • Сибиларизација
 • Марко Краљевић и Муса Кесеџија
 • Јотовање
 • Породичне песме - Највећа је жалост за братом
 • Промена Л у О
 • Асимилација и сажимање самогласника
 • Губљење сугласника
 • Мала вила
 • Атрибутска и предикатска функција именица и придева
 • Алекса Шантић Моја отаџбина
 • Придевске заменице - присвојне заменице
 • Војислав Илић Свети Сава
 • Показне заменице
2. МРАМОРНИ ПЕСНИЧКИ ОБРИСИ
 • Милан Ракић Наслеђе
 • Упитно-односне заменице
 • Светлана Велмар Јанковић Улица Филипа Вишњића
 • Неодређене заменице
 • Десанка Максимовић О пореклу
 • Одричне заменице; правопис - писање одричних придевских заменица с предлогом
 • Петар Кочић Јаблан
 • Опште заменице
3. СНОХВАТИЦЕ
 • Мирослав Антић Плава звезда
 • Стеван Раичковић Бајка о дечаку и Месецу
 • Аорист
 • Иво Андрић Аска и вук
 • Потенцијал
 • Антон Павлович Чехов Вањка
 • Императив
 • Језичка култура - службено писмо
 • Добрица Ерић Чудесни свитац
 • Футур други
 • Гроздана Олујић Седефна ружа
 • Глаголски прилог садашњи
 • Милутин Миланковић И све што се креће, покреће Сунце
 • Глаголски прилог прошли
 • Исидора Секулић Буре
 • Трпни глаголски придев
 • Светозар Ћоровић Богојављенска ноћ
 • Имперфекат
 • Вилијам Саројан Лето лепог белца
 • Плусквамперфекат
4. РАЗНИХ ЉУБАВИ ИМА
 • Бранко Ћопић Чудесна справа
 • Синтагма/Вежбе у исказивању реченичних чланова
 • Данило Киш Вереници
 • Предикатска реченица
 • Рабиндранат Тагор Градинар
 • Комуникативна реченица
 • Бранислав Нушић Прва љубав
 • Независне и зависне реченице; правопис - инверзија
5. ХВАЛА СУНЦУ, НЕБУ, ТРАВИ
 • Стеван Раичковић Хвала сунцу, земљи, трави
 • Правопис - писање имена васионских тела
 • Вељко Петровић Ратар
 • Милован Данојлић Шљива
 • Грађење (творба) речи
 • Извођење речи
 • Јован Дучић Село
 • Слагање речи
6. ДРАМСКЕ ВРАГОЛИЈЕ
 • Бранислав Нушић Аналфабета
 • Коста Трифковић Избирачица
 • Петар Кочић Јазавац пред судом
 • Језичка култура - извештај

Математика 6

1. ЦEЛИ БРОЈЕВИ
 • 1.1. Појам негативног броја. Скуп целих бројева
 • 1.2. Бројевна права. Супротни бројеви
 • 1.3. Апсолутна вредност целог броја. Упоређивање целих бројева
 • 1.4. Сабирање целих бројева
 • 1.5. Одузимање целих бројева
 • 1.6. Својства сабирања
 • 1.7. Бројевни изрази у скупу целих бројева
2. ТРОУГАО (I део)
 • 2.1. Основни елементи троугла. Однос страница троугла. Врсте троуглова према страницама.
 • 2.2. Углови троугла. Збир унутрашњих углова. Спољашњи угао троугла.
 • 2.3. Својство једнакокраког троугла. Однос између страница и углова троугла. Подела троуглова према угловима
 • 2.4. Конструкције неких углова
3. МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ ЦЕЛИХ БРОЈЕВА
 • 3.1. Множење целих бројева
 • 3.2. Својства множења
 • 3.3. Дељење целих бројева
 • 3.4. Својства дељења
 • 3.5. Изрази у скупу целих бројева
4. ТРОУГАО (II део)
 • 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова
 • 4.2. Основне конструкције троуглова
 • 4.3. Троугао и кружница
 • 4.4. Тежиште и ортоцентар троугла
5. РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ (I део)
 • 5.1. Појам негативног разломка. Скуп рационалних бројева
 • 5.2. Рационални бројеви у децималном запису
 • 5.3. Бројевна права. Супротни бројеви
 • 5.4. Апсолутна вредност рационалног броја. Уређеност скупа рационалних бројева
 • 5.5. Збир два рационална броја
 • 5.6. Сабирање рационалних бројева. Децимални запис
 • 5.7. Својства сабирања рационалних бројева
 • 5.8. Одузимање рационалних бројева
 • 5.9. Бројевни изрази
 • 5.10. Решавање једначина са сабирањем и одузимањем рационалних бројева
 • 5.11. Неједначине са сабирањем и одузимањем рационалних бројева
6. ЧЕТВОРОУГАО
 • 6.1. Појам и основни елементи. Углови четвороугла. Централна симетрија. Врсте четвороуглова
 • 6.2. Подела четвороуглова
 • 6.3.1. Својства паралелограма
 • 6.3.2. Врсте паралелограма
 • 6.4. Основне конструкције паралелограма
 • 6.5. Трапез
 • 6.6. Основне конструкције трапеза
 • 6.7. Делтоид
7. РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ (II део)
 • 7.1. Множење два рационална броја
 • 7.2. Производ два рационална броја. Децимални запис
 • 7.3. Квадрат рационалног броја. Улога бројева 1, 0, и –1 у множењу
 • 7.4. Својства множења
 • 7.5. Количник два рационална броја
 • 7.6. Дељење рационалних бројева. Децимални запис
 • 7.7. Бројевни изрази
8. ПОВРШИНА ЧЕТВОРОУГЛА И ТРОУГЛА
 • 8.1. Појам површине. Једнакост фигура
 • 8.2. Површина правоугаоника
 • 8.3. Површина паралелограма
 • 8.4. Површина троугла
 • 8.5. Површина трапеза
 • 8.6. Површина четвороугла с нормалним дијагоналама
 • 8.7. Израчунавање површине произвољног четвороугла
9. РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ. ПРИМЕНА (III део)
 • 9.1. Решавање једначина у скупу Q
 • 9.2. Једначине у скупу Q. Примена
 • 9.3. Решавање неједначина у скупу Q
 • 9.4. Неједначине у скупу Q. Примена
 • 9.5. Проценат. Примена

Физика 6

2. КРЕТАЊЕ
 • Кретање
 • Брзина, правац и смер кретања
 • Равномерно праволинијско кретање
 • Зависност пређеног пута од времена код равномерно праволинијског кретања
 • Променљиво праволинијско кретање
 • Релативна брзина
3. СИЛА
 • Узајамно деловање непосредним додиром
 • Узајамно деловање без непосредног додира
 • Сила
 • Сила Земљине теже и тежина тела
4. МЕРЕЊЕ
 • Мерење силе динамометром
 • Мерење дужине
 • Мерење површине
 • Мерење запремине
 • Мерење времена
 • Средња вредност мерене величине
5. МАСА И ГУСТИНА
 • Закон инерције
 • Маса тела
 • Маса и тежина као различити појмови
 • Густина
 • Одређивање густине чврстог тела
 • Густина течности
6. ПРИТИСАК
 • Притисак чврстих тела
 • Хидростатички притисак
 • Спојени судови
 • Атмосферски притисак
 • Торичелијев оглед
 • Паскалов закон

7. разред

Математика 7

1. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ
 • 1.1. Квадрат рационалног броја
 • 1.2. Решење једначине х2 = а, (а >= 0). Квадратни корен. Ирационални број
 • 1.3. Реални бројеви. Бројевна права. Једнакост
 • 1.4. Приближна вредност реалног броја
 • 1.5. Основна својства операција с реалним бројевима
2. ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА И ЊЕНЕ ПРИМЕНЕ
 • 2.1. Питагорина теорема
 • 2.2. Питагорина теорема – конструкцијски задаци
 • 2.3. Питагорина теорема – примена на правоугаоник и квадрат
 • 2.4. Питагорина теорема – примена на једнакокраки и једнакостранични троугао
 • 2.5. Питагорина теорема – примена на ромб
 • 2.6. Питагорина теорема – примена на једнакокраки и правоугли трапез
 • 2.7. Конструкција тачака на бројевној правој које одговарају бројевима
3. СТЕПЕН. РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ
 • 3.1. Степен чији је изложилац природни број
 • 3.2. Операције са степенима
 • 3.3. Степен производа, количника и степена
 • 3.4. Алгебарски израз. Бројевна вредност израза
 • 3.5. Полиноми
 • 3.6. Сабирање полинома
 • 3.7. Множење монома
 • 3.8. Множење полинома
 • 3.9. Разлика квадрата
 • 3.10. Квадрат бинома
 • 3.11. Растављање полинома на чиниоце
4. МНОГОУГАО
 • 4.1. Појам многоугла. Број дијагонала многоугла
 • 4.2. Збир углова многоугла
 • 4.3. Правилни многоуглови. Појам и својства
 • 4.4. Конструкција правилног многоугла
 • 4.5. Обим и површина многоугла
5. ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И ЊИХOВО ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ
 • 5.1. Правоугли координатни систем у равни
 • 5.2. Растојање две тачке у координатном систему
 • 5.3. Представљање зависних величина
 • 5.4. Директна пропорционалност (у = kx, k ≠ 0)
 • 5.5. Обрнута пропорционалност (у = , k ≠ 0)
 • 5.6. Пропорција. Примена пропорционалности
6. КРУГ
 • 6.1. Централни и периферијски угао круга
 • 6.2. Конструкција тангенте круга
 • 6.3. Обим круга. Број π
 • 6.4. Дужина кружног лука
 • 6.5. Површина круга и његових делова
 • 6.6. Примена Питагорине теореме на круг
7. СЛИЧНОСТ
 • 7.1. Мерење дужи.
 • 7.2. Мерење дужи. Заједничка мера двеју дужи
 • 7.3. Однос двеју дужи. Пропорција
 • 7.4. Сличност троуглова. Примена

Физика 7

1. КРЕТАЊЕ И СИЛА
 • Убрзање
 • Други Њутнов закон
 • Равномерно променљиво праволинијско кретање
 • Тренутна и средња брзина код равномерно променљивог праволинијског кретања
 • Зависност брзине од времена код равномерно променљивог правилинијског кретања
 • Зависност пређеног пута од времена код равномерно променљивог праволинијског кретања
 • Динамичко мерење силе
 • График зависности брзине и пређеног пута код равномерно праволинијског кретања
 • График зависности брзине од времена код равномерно променљивог праволинијског кретања
 • График зависности убрзања код равномерно променљивог праволинијсог кретања
 • Трећи Њутнов закон
 • Трећи Њутнов закон задатак
2. КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ
 • Сила Земљине теже
 • Тежина тела и бестежинско стање
 • Слободан пад
 • Хитац наниже
 • Хитац навише
 • Хитац навише задатак
 • Сила трења
 • Сила трења 2
 • Сила отпора средине
3. РАВНОТЕЖА ТЕЛА
 • Деловање две силе на тело дуж истог правца
 • Други Њутнов закон у случају деловања две силе на тело дуж истог правца
 • Полуга
 • Примена полуге
 • Полуга рачунски задатак
 • Појам равнотеже тела
 • Тежиште тела
 • Врсте равнотеже
 • Равнотежа тела на хоризонталној подлози
 • Сила потиска
 • Сила потиска рачунски задтака
 • Пливање и тоњење тела
 • Пливање и тоњење тела рачунски задатак
4. РАД И ЕНЕРГИЈА. СНАГА
 • Механички рад
 • Механички рад задатак
 • Рад силе теже
 • Рад силе трења
 • Енергија
 • Потенцијална енергија
 • Кинетичка енергија
 • Рад и промена енергије
 • Закон одржања механичке енергије
 • Закон одржања механичке енергије рачунски задатак
 • Општи облик закона одржања енергије
 • Снага
 • Коефицијент корисног дејства
5. ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ
 • Топлотно ширење
 • Температура
 • Честични састав супстанције
 • Унутрашња енергија
 • Количина топлоте
 • Топлотна равнотежа

8. разред

Физика 8

1. ОСЦИЛАЦИЈЕ И ТАЛАСИ
 • Периодично кретање
 • Осцилаторно кретање
 • Величине које описују осцилаторно кретање
 • Закон одржања механичке енергије при осциловању тела
 • Механички таласи
 • Величине које описују таласно кретање
 • Звук
 • Карактеристике таласа
 • Звучна резонанција
2. СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ
 • Светлост и светлосни извори
 • Праволинијско простирање светлости
 • Одбијање светлости и равна огледала
 • Сферна огледала
 • Конструкција лика код издубљеног сферног огледала
 • Конструкција лика код испупченог сферног огледала
 • Једначина сферног огледала. Увећање
 • Брзина светлости
 • Преламање светлости
 • Индекс преламања
 • Тотална рефлексија
 • Оптичка призма
 • Оптичка сочива
 • Конструкција лика код сабирног сочива
 • Конструкција лика код расипног сочива
 • Једначина оптичког сочива
 • Јачина и увећање оптичког сочива
 • Лупа
 • Микроскоп
3. ЕЛЕКТРОСТАТИКА
 • Наелектрисавање тела
 • Количина наелектрисања
 • Узајамно деловање наелектрисаних тела. Кулонов закон.
 • Линије силе електричног поља
 • Јачина електричног поља
 • Рад силе електричног поља
 • Електрични потенцијал и напон
 • Веза јачине хомогеног електричног поља и напона
 • Електричне појаве у атмосфери
4. ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА
 • Једносмерна и наизменична електрична струја
 • Услови настајања електричне струје
 • Извори електричне струје
 • Струјно коло
 • Јачина електричне струје
 • Мерење јачине струје и напона
 • Електрични отпор проводника
 • Проводници и изолатори
 • Омов закон за део струјног кола
 • Рад и снага електричне струје. Електрична енергија
 • Џул-Ленцов закон
 • Омов закон за цело струјно коло
 • Везивање отпорника
 • Електричне струје у течностима и гасовима
5. МАГНЕТНО ПОЉЕ
 • Магнетно поље сталног магнета
 • Магнетно поље Земље
 • Магнетно поље праволинијског проводника са струјом
 • Магнетно поље кружног проводника са струјом
 • Магнетна индукција и магнетни флукс
 • Дејство магнетног поља на струјни проводник
6. ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ
 • Структура атома
 • Основне карактеристике језгра. Нуклеарна сила
 • Радиоактивно зрачење. Период полураспада
 • α-распад
 • β-распад
 • Биолошко дејство радиоактивног зрачења и заштита
 • Вештачка радиоактивност
 • Нуклеарна фисија
 • Нуклеарна фузија
 • Примена нуклеарне енергије

Математика 8

1. СЛИЧНОСТ ТРОУГЛОВА
 • 1.1. Талесова теорема
 • 1.2. Сличност троуглова
 • 1.3. Примена сличности на правоугли троугао
2. ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ С ЈЕДНОМ НЕПОЗНАТОМ
 • 2.1. Основна својства једнакости
 • 2.2. Еквивалентност једначина
 • 2.3. Решавање линеарних једначина с једном непознатом
 • 2.4. Примена
 • 2.5. Основна својства неједнакости
 • 2.6. Еквивалентност линеарних неједначина и њихово решавање
3. ТАЧКА. ПРАВА. РАВАН
 • 3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни
 • 3.2. Однос праве и равни. Нормална права на раван
 • 3.3. Однос две равни. Диедар
 • 3.4. Ортогоналне пројекције тачке, дужи и праве на раван. Угао праве и равни
 • 3.5. Рогаљ. Полиедар
4. ПРИЗМА
 • 4.1. Призма. Појам. Врсте. Елементи
 • 4.2. Коцка и квадар. Мреже коцке и квадра
 • 4.3. Површина призме
 • 4.4. Запремина коцке
 • 4.5. Запремина призме
5. ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА
 • 5.1. Функција y = ax + b
 • 5.2. Имплицитни облик линеарне функције
6. ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА
 • 6.1. Представљање зависних величина табеларно и у координатном систему
 • 6.2. Начини графичког приказивања података
 • 6.3. Хистограм. Средња вредност. Медијана
7. ПИРАМИДА
 • 7.1. Пирамида. Појам. Врсте. Елементи
 • 7.2. Мрежа пирамиде. Површина пирамиде
 • 7.3. Површина правилне пирамиде. Површина правилне четворостране пирамиде
 • 7.3.2. Површина правиллне пирамиде. Површина правине тростране пирамиде
 • 7.3.3. Површина правилне пирамиде. Површина правилне шестостране пирамиде
 • 7.4. Запремина пирамиде
8. СИСТЕМ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ НЕПОЗНАТЕ
 • 8.1. Линеарна једначина с две непознате
 • 8.2. Систем две линеарне једначине с две непознате
 • 8.3. Еквивалентност система линеарних једначина с две непознате
 • 8.4. Решавање система линеарних једначина методом замене и методом супротних коефицијената. Графички приказ решавања
 • 8.5. Примена система линеарних једначина
9. ВАЉАК
 • 9.1. Ваљак и његови елементи. Мрежа правог ваљка
 • 9.2. Површина правог ваљка
 • 9.3. Запремина правог ваљка
10. КУПА
 • 10.1. Купа и њени елементи. Мрежа праве купе
 • 10.2. Површина праве купе
 • 10.3. Запремина праве купе
11. ЛОПТА
 • 11.1. Лопта и сфера. Пресеци лопте и равн
 • 11.2. Површина лопте
 • 11.3. Запремина лопте