Добар образовни систем ће нас научити макар то колико мало знамо и колико још треба да учимо.

Сер Џон Лабок
8. разред

Математика 8

Пред вама је градиво из математике за осми разред. Целокупно градиво је подељено на 11 целина које су распоређене на погодан начин за обраду наставе математике у току школске године. Бољем разумевању и схватању градива доприносе и мултимедијални садржаји (туторијали) који прате сваку целину. Тако су на један занимљив и савремен начин приказани геометријски појмови као што су: призма, пирамида, ваљак, купа и лопта и њихове карактериситике, као и сви појмови неопходни за лакше праћење градива.

1. СЛИЧНОСТ ТРОУГЛОВА
1.1. Талесова теорема
1.2. Сличност троуглова
1.3. Примена сличности на правоугли троугао
3
3
2. ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ С ЈЕДНОМ НЕПОЗНАТОМ
2.1. Основна својства једнакости
2.2. Еквивалентност једначина
2.3. Решавање линеарних једначина с једном непознатом
2.4. Примена
2.5. Основна својства неједнакости
2.6. Еквивалентност линеарних неједначина и њихово решавање
6
6
3. ТАЧКА. ПРАВА. РАВАН
3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни
3.2. Однос праве и равни. Нормална права на раван
3.3. Однос две равни. Диедар
3.4. Ортогоналне пројекције тачке, дужи и праве на раван. Угао праве и равни
3.5. Рогаљ. Полиедар
5
5
4. ПРИЗМА
4.1. Призма. Појам. Врсте. Елементи
4.2. Коцка и квадар. Мреже коцке и квадра
4.3. Површина призме
4.4. Запремина коцке
4.5. Запремина призме
5
5
5. ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА
5.1. Функција y = ax + b
5.2. Имплицитни облик линеарне функције
2
2
6. ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА
6.1. Представљање зависних величина табеларно и у координатном систему
6.2. Начини графичког приказивања података
6.3. Хистограм. Средња вредност. Медијана
3
3
7. ПИРАМИДА
7.1. Пирамида. Појам. Врсте. Елементи
7.2. Мрежа пирамиде. Површина пирамиде
7.3. Површина правилне пирамиде. Површина правилне четворостране пирамиде
7.4. Запремина пирамиде
6
4
8. СИСТЕМ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ НЕПОЗНАТЕ
8.1. Линеарна једначина с две непознате
8.2. Систем две линеарне једначине с две непознате
8.3. Еквивалентност система линеарних једначина с две непознате
8.4. Решавање система линеарних једначина методом замене и методом супротних коефицијената. Графички приказ решавања
8.5. Примена система линеарних једначина
5
5
9. ВАЉАК
9.1. Ваљак и његови елементи. Мрежа правог ваљка
9.2. Површина правог ваљка
9.3. Запремина правог ваљка
3
3
10. КУПА
10.1. Купа и њени елементи. Мрежа праве купе
10.2. Површина праве купе
10.3. Запремина праве купе
3
3
11. ЛОПТА
11.1. Лопта и сфера. Пресеци лопте и равн
11.2. Површина лопте
11.3. Запремина лопте
3
3

Образовни материјали

Контакт: otvoreniservisobrazovanja@gmail.com      Правила коришћења   © 2013 Отворени сервис образовања. Сва права задржана.