Добар образовни систем ће нас научити макар то колико мало знамо и колико још треба да учимо.

Сер Џон Лабок
7. разред

Математика 7

На овом месту се налази целокупно градиво седмог разреда, које је подељено на седам целина. Целине су распоређене на начин који је погодан за обраду наставе математике у току школске године. Ученицима су на располагању и мултимедијални садржаји који прате одговарајући садржај уџбеника. На тај начин је омогућено да се на модеран и савремен начин савладају појмови као што су: Квадрат рационалног броја и квадратни корен, Питагорина теорема и њене примене, квадрат бинома и разлика квадрата, многоугао, сличност троуглова као и све неопходне појмове за ефикасније учење и разумевање математике у седмом разреду.

1. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ
1.1. Квадрат рационалног броја
1.2. Решење једначине х2 = а, (а >= 0). Квадратни корен. Ирационални број
1.3. Реални бројеви. Бројевна права. Једнакост
1.4. Приближна вредност реалног броја
1.5. Основна својства операција с реалним бројевима
Контролни задатак
5
6
2. ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА И ЊЕНЕ ПРИМЕНЕ
2.1. Питагорина теорема
2.2. Питагорина теорема – конструкцијски задаци
2.3. Питагорина теорема – примена на правоугаоник и квадрат
2.4. Питагорина теорема – примена на једнакокраки и једнакостранични троугао
2.5. Питагорина теорема – примена на ромб
2.6. Питагорина теорема – примена на једнакокраки и правоугли трапез
2.7. Конструкција тачака на бројевној правој које одговарају бројевима
Контролни задатак
7
8
3. СТЕПЕН. РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ
3.1. Степен чији је изложилац природни број
3.2. Операције са степенима
3.3. Степен производа, количника и степена
3.4. Алгебарски израз. Бројевна вредност израза
3.5. Полиноми
3.6. Сабирање полинома
3.7. Множење монома
3.8. Множење полинома
3.9. Разлика квадрата
3.10. Квадрат бинома
3.11. Растављање полинома на чиниоце
Контролни задатак I
Контролни задатак II
11
13
4. МНОГОУГАО
4.1. Појам многоугла. Број дијагонала многоугла
4.2. Збир углова многоугла
4.3. Правилни многоуглови. Појам и својства
4.4. Конструкција правилног многоугла
4.5. Обим и површина многоугла
Контролни задатак
5
6
5. ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И ЊИХOВО ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ
5.1. Правоугли координатни систем у равни
5.2. Растојање две тачке у координатном систему
5.3. Представљање зависних величина
5.4. Директна пропорционалност (у = kx, k ≠ 0)
5.5. Обрнута пропорционалност (у = , k ≠ 0)
5.6. Пропорција. Примена пропорционалности
Контролни задатак
6
7
6. КРУГ
6.1. Централни и периферијски угао круга
6.2. Конструкција тангенте круга
6.3. Обим круга. Број п
6.4. Дужина кружног лука
6.5. Површина круга и његових делова
6.6. Примена Питагорине теореме на круг
Контролни задатак
6
7
7. СЛИЧНОСТ
7.1. Мерење дужи.
7.2. Мерење дужи. Заједничка мера двеју дужи
7.3. Однос двеју дужи. Пропорција
7.4. Сличност троуглова. Примена
Контролни задатак
4
5

Образовни материјали

Контакт: otvoreniservisobrazovanja@gmail.com      Правила коришћења   © 2013 Отворени сервис образовања. Сва права задржана.