Добар образовни систем ће нас научити макар то колико мало знамо и колико још треба да учимо.

Сер Џон Лабок
5. разред

Математика 5

Пред вама се налази градиво из математике за пети разред. Градиво је подељено на осам целина, а распоређено је на такав начин како би градиво требало да се обрађује у току школске године. Обимни садржаји о разломцима подељени су у два дела, а између њих се обрађују неки садржаји из геометрије. Сваку лекцију прати и одговарајући видео материјал (туторијал). На овај начин ученицима је омогућено да на један савремен и занимљив начин лакше усвоје појмове као што су: скупови, разломци и бројевни изрази с разломцима, једначине и нејдначине.

1. СКУПОВИ
1.1. Приказивање скупова, подскуп, једнакост скупова
1.2. Скуповне операције (пресек, разлика, унија)
1.3. Осврт на скуп природних бројева N и скуп N0
1.4. Изрази с променљивом
4
4
2. ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ
2.1. Права, дуж, полуправа, раван, полураван
2.2. Полураван, изломљена линија. Област
2.3. Кружна линија (кружница) и круг. Кружница и права, тангента кружнице
3
3
3. ДЕЉИВОСТ БРОЈЕВА
3.1. Једнакост a = b ∙ q + r
3.2. Дељивост декадном јединицом
3.3. Дељивост бројевима 2, 4 и 5
3.4. Дељивост бројевима 3 и 9
3.5. Прости и сложени бројеви. Растављање на просте чиниоце
3.6. Заједнички делилац. Највећи заједнички делилац
3.7. Заједнички садржалац. Најмањи заједнички садржалац
9
7
4. УГАО
4.1. Централни угао. Преношење углова. Упоређивање углова
4.2. Мерење углова. Сабирање и одузимање углова. Комплементни и суплементни углови
4.3. Суседни, упоредни и унакрсни углови
4.4. Паралелне праве, сечица. Углови које оне одређују. Углови са паралелним крацима.
4
4
5. РАЗЛОМЦИ
5.1. Појам разломака облика (а, b iz N)
5.2. Проширивање и скраћивање разломака
5.3. Упоређивање разломака
5.4. Децимални запис разломка
5.5 Превођење децималног записа разломка у запис
5.6. Проценат
5.7. Придруживање тачака бројевне полуправе разломцима
5.8. Сабирање и одузимање разломака једнаких именилаца
5.9. Сабирање и одузимање разломака различитих именилаца
5.10. Сабирање и одузимање децималних бројева
5.11. Својства сабирања разломака
5.12. Изрази са сабирањем и одузимањем разломака
5.13. Решавање једначина са сабирањем и одузимањем разломака
5.14. Решавање неједначина са сабирањем и одузимањем разломака
14
14
6. ОСНА СИМЕТРИЈА
6.1. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре.
6.2. Симетрала дужи. Примена
6.3. Симетрала угла
3
3
7. МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ РАЗЛОМАКА
7.1. Множење разломака природним бројем
7.2. Множење разломака
7.3. Основна својства множења разломака
7.4. Дељење разломака природним бројем
7.5. Дељење разломака
7.6. Множење и дељење децималног броја декадном јединицом
7.7. Множење децималних бројева
7.8. Заокругљивање бројева
7.9. Дељење децималног броја природним бројем
7.10. Дељење децималног броја децималним бројем
7.11. Бројевни изрази
7.12. Једначине облика а*x=b
7.13. Једначине облика x/a=b
7.14. Једначина облика a/x=b
7.15. Неједначине облика a*x 7.16. Неједначине облика x/a
16
16
8. АРИТМЕТИЧКА СРЕДИНА. РАЗМЕРА. ПОЈАМ ЗАПРЕМИНЕ.
8.1. Аритметичка средина
8.2. Размера
8.3. Појам запремине. Запремина квадра
3
3

Образовни материјали

Контакт: otvoreniservisobrazovanja@gmail.com      Правила коришћења   © 2013 Отворени сервис образовања. Сва права задржана.