Добар образовни систем ће нас научити макар то колико мало знамо и колико још треба да учимо.

Сер Џон Лабок
6. разред

Физика 6

У шестом разреду пред вама се појављује један потпуно нови предмет чија суштина вам је заправо врло позната. На једноставан начин, кроз разумљиву и занимљиву причу и уз помоћ многобројних примера из свакодневног живота, ове видео лекције ће вас увести у занимљиво путовање кроз физику. Провешће вас кроз неколико поглавља: уводно - у којем ћете се упознати са основним појмовима у физици; поглавље које се бави кретањем - у којем ћете научити чиме се оно описује; поглавље под називом Сила - у којем ће вам бити јасно шта значи та реч коју тако често помињемо; поглавље у вези са мерењем – из којег ћете научити основе тог незаобилазног поступка у физици; поглавље у којем се изучавају маса и густина - карактеристике које описују сва тела око нас и, коначно, поглавље у којем ћете научити шта је притисак и све занимљиве појаве у вези са њим.

1. УВОД
1.1. Физика – основна наука о природи
1.1.1. Материја. Супстанција и физичко поље
1.1.2. Природне појаве
1.2. Методе којима се физика служи у истраживањима
0
2
2. КРЕТАЊЕ
2.1. Кретање тела. Релативност кретања
2.2. Појмови и величине којима се описује кретање
2.2.1. Путања, пређени пут и време
2.2.2. Брзина, правац и смер кретања
2.3. Равномерно праволинијско кретање
2.4. Зависност пређеног пута од времена код равномерног праволинијског кретања
2.5. Променљиво праволинијско кретање. средња брзина
2.6. Релативност брзине
Рачунски задаци
6
7
3. СИЛА
3.1. Узајамно деловање тела у непосредном додиру
3.2. Узајамно деловање тела која нису у непосредном додиру
3.2.1. Гравитационо деловање
3.2.2. Електрично деловање
3.2.3. Магнетно деловање
3.3. Појам силе
3.4. Сила земљине теже и тежина тела
3.5. Мерење силе динамометром
Рачунски задаци
4
6
4. МЕРЕЊЕ
4.1. Основне и изведене физичке величине и њихове јединице
4.2. Мерење дужине, запремине и времена
4.3. Појам средње вредности мерене величине и грешке при мерењу
4.4. Мерни инструменти
Рачунски задаци
6
5
5. МАСА И ГУСТИНА
5.1. Инертност тела. Закон инерције
5.2. Маса тела
5.3. Маса и тежина као различити појмови
5.4. Мерење масе
5.5. Густина тела. Одређивање густине чврстих тела
5.6. Одређивање густине течности мерењем њене масе и запремине
Рачунски задаци
6
7
6. ПРИТИСАК
6.1. Притисак чврстих тела
6.2. Хидростатички притисак
6.3. Спојени судови
6.4. Атмосферски притисак
6.5. Паскалов закон и његова примена
Рачунски задаци
6
6

Образовни материјали

Контакт: otvoreniservisobrazovanja@gmail.com      Правила коришћења   © 2013 Отворени сервис образовања. Сва права задржана.